Skip to content

Lid Raad van Toezicht

Nederland, Utrecht, Soesterberg€ 7.087,5 - € 7.087,5 per jaarRaad van Toezicht

Functieomschrijving

Voor onze Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden. Ben jij die stevige toezichthouder in een veranderende organisatie waarbinnen het gaat over bedienen en verdienen? In deze rol ben je van toegevoegde waarde voor ‘camperaars’ en voor het team loyale medewerkers en vrijwilligers. Het betreft een bezoldigde functie. Als je affiniteit met toerisme of de vrijetijdssector hebt is dat zeker een pré. Hebben we je interesse gewekt? Lees dan snel verder:


De organisatie

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) is een ambitieuze organisatie voor camperliefhebbers. Een club met ruim 64.000 leden in Nederland en een onderscheidende propositie voor onder meer belangenbehartiging, verzekeringen en voordeel. Daarnaast bouwt de NKC aan een community voor de Europese camperliefhebber op basis van ultiem gemak en loyaliteit. Kortom, de NKC is een ondernemende vereniging op weg een consumentenplatform voor de (Europese) camperliefhebber te worden.

Een professioneel team van ongeveer 80 medewerkers en bijna 440 vrijwilligers verzorgen samen inspiratie, expertise en verbinding voor de camperaars. De NKC kent ook een goede traditie haar governance aan te passen aan veranderende omstandigheden en doelen. Doordat het niet alleen maar gaat om verenigen maar meer en meer om bedienen en verdienen, kent de vereniging een model met een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht en een Ledenraad. Hierdoor is de organisatie snel en wendbaar.

De Raad van Toezicht heeft als kerntaak het toezicht houden op de beleidsvoering, klankbord voor alsmede werkgever zijn van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de voorstellen die van de directeur-bestuurder naar de Ledenraad gaan. Het betreft een brede toezicht rol en de NKC kent daartoe een divers samengestelde Raad van Toezicht. Samen dienen de leden de juiste achtergrond te hebben en vormen ze een stevige sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden waaronder de voorzitter. De NKC is voor haar Raad van Toezicht op zoek naar twee leden.

In juni 2023 verloopt de benoemingstermijn van de huidige voorzitter. De Raad van Toezicht kiest uit haar midden straks dus tevens een nieuwe voorzitter.


Profiel Raad van Toezicht

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met relevante stakeholders (camperliefhebbers, leden, vrijwilligers, zakelijke partners, etc.) alsmede met marktpartijen;
 • een functioneel netwerk wordt bereikt, waaronder een bestuurlijk politiek netwerk, belangenbehartiging en lobby (lokaal, landelijk, Europees);
 • er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan:
 • financiële, economische, verzekeringstechnische, juridische, commerciële, communicatie, sociale en bedrijfskundige achtergronden
 • organisatieontwikkeling en/of organisatieverandering (hrm, personeelszaken, vrijwilligersbeleid);
 • data, ICT, online marketing en e-commerce
 • trends, toekomst, mobiliteit en duurzaamheid
 • er inspiratie en visie aanwezig is op voor de Vereniging relevante markten en omgevingen;
 • er aandacht is voor een spreiding van geslacht, leeftijd en achtergrond;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur kritisch en onafhankelijk opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Vereisten

Profiel lid van de Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een academisch werk- en/of denkniveau met strategisch inzicht/helikopter view;
 • zakelijk, stevig, nuchter;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de mentaliteit om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Toezicht en het bestuur ofwel bekend zijn met governance onderwerpen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Vereniging stellen;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden en vertrouwenwekkende persoonlijkheid;
 • open voor verandering, ondernemend;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • bij voorkeur beschikking over een voor de Vereniging relevant netwerk en bereidheid om dit in te zetten voor de Vereniging;
 • kritisch met betrekking tot functioneren van de Raad van Toezicht en de eigen rol daarin;
 • een positieve attitude ten opzichte van "camperen" of is capabel om dat snel te ontwikkelen;
 • voldoende beschikbaarheid.


Profiel voorzitter van de Raad van Toezicht

Vooruitlopend op de in te vullen rol van voorzitter in juni 2023 ter informatie het profiel voorzitter van de Raad van Toezicht:

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets van de Raad van Toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

 • het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • enthousiast en inspirerend te zijn;
 • over ervaring te beschikken als bestuurder of toezichthouder in de profit/not for profit sector;
 • communicatief sterk te zijn en een constructief denker te zijn;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Ledenraad, de Raad van Toezicht en het bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen die organen van de Vereniging;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk van de leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
 • te beschikken over een breed netwerk;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Vereniging kan vervullen.

De voorzitter heeft in ieder geval de navolgende taken:

 • de voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van het functioneren van de leden van het bestuur;
 • de voorzitter draagt ervoor zorg dat de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • de voorzitter draagt ervoor zorg dat er voldoende tijd is voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 • de voorzitter ziet erop toe dat de Raad van Toezicht beschikt over een archief waarin alle notulen, andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan de voorzitter een afzonderlijke bewaring verlangt.
 • De voorzitter vervult de rol van technische voorzitter bij de vergaderingen van de Ledenraad.


Welke profielen zoeken wij?

De individuele deskundigheid die we op dit moment zoeken is gericht op de volgende aandachtsgebieden:

 • Strategische visie op TECH (ICT in de breedte en/of Data Analyse in bijzonder), ondernemende inslag met voorkeur op TECH/SAAS en ervaring met opschalen/uitbreiden van Tech-gerichte organisaties/platforms,
 • Strategische visie op HR en organisatieontwikkeling, kennis en ervaring op HR-gebied en met organisatieontwikkeling en verandermanagement. Vanwege de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur voor deze positie uit naar een “camperaar”.


Aanbod

Zoals eerder benoemd, bieden wij een stevige toezichthoudende rol in een immer veranderende organisatie.

De Raad van Toezicht vergadert 6-8 maal per jaar, de Ledenraad 3-4 maal en afhankelijk van de rol in de Raad van Toezicht komen daar remuneratie, audit of individuele afspraken bij. Als lid van de Raad van Toezicht moet je rekening houden met minimaal 15 dagdelen per jaar.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering van € 7.087,50 per jaar, met voor de voorzitter een toeslag van 10%. Daarbij mogen gemaakte kilometers worden gedeclareerd tegen € 0,19 per kilometer.

Een lid van de Raad van Toezicht heeft na benoeming zitting voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming.


Geïnteresseerd?

Reageren kan tot en met dinsdag 13 december 2022.

Na selectie door de benoemingscommissie ontvangt u mogelijk een uitnodiging voor een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op maandag 19 december tussen 9.30 en 13.30 uur en op dinsdag 20 december tussen 18.00 en 21.00 uur.


De benoemingscommissie deelt vervolgens haar advies met de Raad van Toezicht, waarna de Raad van Toezicht kandidaten ter benoeming voordraagt aan de Ledenraad tijdens de vergadering op 18 maart 2023.

Heb je vragen? Mail dan deze naar office@nkc.nl.

of